Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporzą-dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Zygmunt, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Zygmunt „ANGRAF”, Podegrodzie 387, 33 – 386 Podegrodzie, NIP 7352365299, zwana dalej Administratorem.
2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Twoich praw zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 510 174 766,mailowego:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnego na adres wskazany w punkcie 1.
3. Administrator zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufno¬ści, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.
4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Administratorem umowa, której jesteś stroną.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) podjęcia, na Twoje żądanie, działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO, b) niezbędnym do wykonania umowy na świadczenie usług, której jesteś stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO, d) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, d) działań marketingowych prowadzo- nych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO.
6. Twoje dane osobowe będą przetwa-rzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 celów przetwarza¬nia. W przypadku Twoich danych prze¬twarzanych w celu niezbędnym do wyko¬nania umowy, której jesteś stroną, informujemy, że będą one prze¬twarzane przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywil¬nego i/lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalen-darzowego, w którym powstał obowią-zek podatkowy. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zo-stały zebrane, a po tym okresie zostaną one anonimizowane, bądź usunięte.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na pod-stawie art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarza- jącym dane w naszym imieniu, na pod- stawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. w szczegól- ności podmiotom prowadzącym obsługę księgową i informatyczną Administra- tora.
9. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trze-ciego, poza sytuacjami w których na-stępuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą. 10. Jako podmioty danych masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) przenoszenia danych,
c) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) usunięcia danych,
e) ograniczenia przetwarzania danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest uzasadniony prawnie interes Administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
13. Podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:
a) świadczenia usług na podstawie zawartej z Administratorem umowy i/lub zlecenia,
b) przygotowania oferty i zawarcia umowy na świadczenie usług Administratora.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Twojej dyspozycji.